Nevelőmunkánk

Nevelőmunkánkban fontos szerepet kell, hogy kapjon a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, az önkifejezés, az önmegvalósítás, az önbizalom és önállóság erősítése.
Ez nyilvánuljon meg a gyermekek mozgásában, játékában, gondolkodásában, verbális és vizuális kifejezőkészségében. Erősítse a szép iránti fogékonyságukat, esztétikai érzéküket, alakítsa közösségi magatartásukat.
Mindezek figyelembevételével építettük programunkat az individuálpszichológia bátorító pedagógián alapuló személyiség fejlesztésre a Tégla (Gelléri Andor Endre ) utcai óvodában.
Tartalmi kidolgozásánál elsősorban a gyermekek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a játékra és a mozgásra alapozva fogalmaztuk meg a főbb nevelési területeken végzendő nevelési-fejlesztési feladatainkat.
Egyik legfontosabb feladatunknak a sokszínű óvodai tevékenységrendszer megteremtését tartjuk, ahol a nevelés feladatai egymással összefüggő komplex módon érvényesülnek, tág teret biztosítva a gyermeki kezdeményezésnek, felfedezésnek, aktív együttműködésnek.
Célunk, hogy olyan ösztönző, segítő, megértő, feltételrendszert teremtsünk, amely egyenlő esélyt ad minden gyermek számára, ahol az önkifejezés állandó lehetőségeinek biztosításával elősegíthetjük a gyermekek kreatív tevékenységét, gondolkodását. Ilyen feltételek mellett válhatnak nyitottá, közlékennyé. Ezáltal vágyódnak környezetük megismerésére, felfedezésére, ráéreznek a problémák megoldásának nagyszerű örömére, fokozódik alkotókedvük, e közben fejlődnek a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, fejlődik közösségi és önérték érzésük, alakul pozitív életstílusuk, szociális tulajdonságaik, ügyesednek, növekszik testi erejük.